معرفی

سامانه آزمون تشریحی

هر دو هفته آزمونهایی جهت آمادگی دانش آموزان کانون فرهنگی آموزش برقرار می شود تا دانش آموزان بتوانند خود را محک بزنند.